Chirashi


Chirashi

Chirashi – 15 pieces of sashimi over a bowl of sushi rice